48 persoonlijke leiderschapskwaliteiten van excellente managers en medewerkers

De 48 feedforward kwaliteiten, essentieel voor het realiseren van high performance in teams en organisaties, zijn het resultaat van een uitgebreid onderzoeksproject. Dit project, gericht op het identificeren van cruciale persoonlijke leiderschapskwaliteiten, combineerde literatuuronderzoek met praktijkstudies en werd afgerond in 2017. Deze kwaliteiten zijn niet alleen relevant voor managers, maar ook voor medewerkers op alle niveaus, aangezien ze een fundamentele rol spelen in persoonlijke ontwikkeling, teamdynamiek en het bevorderen van een feedforward aanspreekcultuur binnen organisaties.

Wilt u meer informatie over het onderzoek of de mogelijkheden van feedforward binnen uw team of organisatie? Neem dan contact op met Marco Schreurs (T. 035-6037979).

Het onderzoek: Een combinatie van Literatuur en Praktijk

Het onderzoek startte met een literatuurstudie naar uitmuntend management en persoonlijk leiderschap, onder leiding van André de Waal. De focus lag op het identificeren van kwaliteiten die essentieel zijn binnen High Performance Teams en Organisaties. De geselecteerde studies moesten voldoen aan specifieke criteria, zoals gerichtheid op relevante kwaliteiten, een substantiële respondentengroep, en het gebruik van meerdere onderzoeksmethoden voor triangulatie.

Deze grondige aanpak zorgde ervoor dat de kwaliteit van het onderzoek gewaarborgd bleef. Uit 112 onderzoeken die aan de criteria voldeden, werden potentiële kwaliteiten van excellente managers en medewerkers gedestilleerd. Deze kwaliteiten werden vervolgens geanalyseerd en gecategoriseerd, resulterend in een matrix van persoonlijke leiderschapskwaliteiten.

Uiteindelijk zijn 48 persoonlijke leiderschapskwaliteiten gevonden:

Authentiek zijnfeedforward-pijler-authentiek-zijn

Een authentieke  excellente managers/medewerkers krijgt autoriteit en wordt gewaardeerd voor zijn/haar eerlijkheid en oprechtheid. Het zijn optimistische mensen die vertrouwen bouwen en gericht zijn op het verbeteren van individuele en teamprestaties. Ze kijken goed naar zichzelf en de ander en zijn reflectief. Authentieke personen zijn ook daadkrachtig en resultaatgericht. Langetermijnresultaat gaat boven kortetermijnwinst.

Is zelfbewust Is zich bewust van zichzelf, zijn/haar emoties, eigen gedrag en impact daarvan.
Is zelfverzekerd Is zeker van de eigen competenties en vaardigheden.
Is te vertrouwen / eerlijk Is betrouwbaar en geloofwaardig.
Doet wat hij/zij zegt en zegt wat hij/zij doet. Is congruent in woord en daad. Verbaal en non-verbaal gedrag komen overeen.
Toont eigenaarschap Neemt verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de organisatie/ de taak. Voelt zich zowel betrokkene als eigenaar.
Is gedisciplineerd Onderneemt actie, is daaraan toegewijd en maakt echt af.
Relativeert Plaatst zaken in groter perspectief. Bekijkt zaken betrekkelijk, in verhouding tot andere zaken.
Is bescheiden Plaatst zichzelf, het eigen ego of persoonlijke ambities niet op de voorgrond.
Heeft humor Heeft een actieve goedmoedige houding om met situaties om te gaan. Brengt daarmee lucht en positiviteit.
Toont leervermogen Vindt steeds nieuwe informatie en doet nieuwe ervaringen op en past deze in de dagelijkse praktijk toe.
Ontvangt feedback Staat open voor een terugkoppeling op zijn/haar gedrag en zoekt actief naar (h)erkenning van de feedback.
Is gericht op diversiteit Ziet en zoekt actief de kracht en toegevoegde waarde van mensen die een ander perspectief hebben. Betrekt verschillende meningen en perspectieven.
Toont daadkracht Voert plannen snel en met kracht uit.
Is pro-actief Denkt stappen vooruit, signaleert vroegtijdig en handelt daar direct naar. Neemt vaak het initiatief i.p.v. te volgen.
Is veerkrachtig Boort actief mogelijkheden aan om met een probleem/negatieve ervaring om te gaan en de draad weer op te pakken.
Verbetert continu Maakt continu de balans op en is daarbij steeds gericht op verbeteren van de werkzaamheden.
Is optimistisch Laat veelvuldig een positieve gesteldheid zien.
Is stressbestendig Blijft kalm functioneren bij hoge werkdruk of onverwachte tegenslagen.
Is flexibel Past zich relatief makkelijk aan in onverwachte of niet comfortabele situaties.
Formuleert en handelt in lijn met de gemeenschappelijke waarden Kent en vertaalt de gemeenschappelijke waarden van de organisatie in acties.

Mensgericht aansturen

Mensgericht aansturen geeft medewerkers energie. Collega’s voelen zich gehoord en waardevol. Ze zien en voelen dat feedforward-pijler-mensgericht-aansturenze in de besluitvorming en de efficiëntie op de werkplek betrokken worden. Door feedback te stimuleren, kennis en ervaringen te delen en constant in contact te staan met anderen, stimuleert deze excellente managers het ontstaan van nieuwe ideeën en creëert hij/zij een sfeer van continu verbeteren. Daarnaast is er ook meer begrip voor elkaar en leidt dit meestal tot betere, meer effectieve, beslissingen. Iemand die mensgericht aanstuurt is daarnaast ook in staat om duidelijke grenzen aan te geven en individueel besluiten te nemen.

 

Is mensgericht en stelt vragen Tracht de ander beter te leren kennen door het stellen van open vragen.
Delegeert naar kracht Geeft de ander verantwoordelijkheid waar het kan, passend bij diens potentie en ontwikkeling.
Communiceert duidelijk Brengt informatie, ideeën en doelen duidelijk, helder en concreet over.
Is besluitvaardig Is resoluut in keuze en besluit. Geeft duidelijke grenzen aan door te besluiten. Durft steeds keuzes te maken, onafhankelijk van anderen.
Voert een dialoog Is in de dialoog ontvankelijk voor de ander in het gesprek (luistert goed) en laat actie volgen op het gesprek.
Monitort Brengt  in kaart (evalueert) of de juiste koers gevolgd wordt.
Toont waardering Waardeert expliciet de betrokkenheid en toegevoegde waarde van anderen. Geeft complimenten.
Geeft feedback Geeft regelmatig een directe terugkoppeling op de ander zijn/haar gedrag.
Coacht Begeleidt anderen om tot betere prestaties te komen. Zoekt naar het potentieel van mensen en stimuleert hen de eigen prestaties te verhogen.
Motiveert en inspireert Inspireert, motiveert en stimuleert de ander om buitengewoon goed te presteren en meer te doen dan zij ooit hadden gedacht.
Betrekt anderen Betrekt anderen en laat bijdragen naar kracht.
Stimuleert verbinding en samenwerking Brengt synergie aan in een groep van betrokkenen, stimuleert daarin onderlinge betrokkenheid en motiveert betrokkenen tot doeltreffende samenwerkingsverbanden. Zowel intern als extern.
Accepteert fouten van anderen Accepteert fouten van anderen, leert van fouten en stimuleert zo vooruitgang en innovatie.
Deelt kennis Deelt actief kennis en stelt hiermee de personen en/of teams in staat de opgedane kennis later toe te passen op de eigen werksituatie.

Ondernemenfeedforward-pijler-ondernemen

Om te kunnen vernieuwen en verbeteren is ondernemerschap noodzakelijk binnen een organisatie. Een excellente managers weet externe ontwikkelingen te koppelen aan interne acties en moedigt ondernemerschap bij medewerkers aan. Hij/zij weet ideeën te mobiliseren en efficiënt te benutten in het belang van de organisatie. Een succesvol ondernemer durft risico’s te nemen, maar houdt daarbij rekening met de context en structuur van de organisatie.

Heeft focus Stelt en hanteert prioriteiten.
Heeft passie/positieve ambities Gelooft in en is enthousiast over het bereiken en realiseren van een positief doel.
Heeft een lange termijn visie en strategie Ziet duidelijk het punt op de horizon en verwoordt/vertaalt deze naar een passende strategie.
Is klantgedreven Stelt altijd de klant centraal (i.p.v. het eigen belang).
Is gericht op resultaat Maakt de vertaalslag van doelen naar resultaten en richt zich op het realiseren ervan op effectieve wijze.
Is efficiënt Heeft een doelmatige werkwijze. Zet tijd, mensen en middelen juist in.
Stelt collectief belang voorop Laat het collectieve belang voorgaan, ook op het individuele belang.
Begrijpt besluitvorming  en de context van de organisatie Begrijpt wanneer en hoe succesvol invloed uit te oefenen in de context waar werkzaam. Kent en heeft begrip voor de belangen van anderen hierin.
Mobiliseert mensen Krijgt actief mensen in beweging.
Heeft gevoel voor timing Voelt goed aan wanneer wel/ niet te acteren.
Is bereid risico’s te nemen Calculeert de kans op gevaar en/of verlies in en besluit, ook wanneer succes niet zeker is.
Is creatief Heeft scheppend vermogen, is vindingrijk en uitvindend.
Is gericht op de nabije omgeving Kent de eigen branche goed en houdt deze kennis bij.
Heeft een brede belangstelling Ziet en leert actief van andere branches/disciplines, maatschappelijke ontwikkelingen en economische indicatoren.

 

Wilt u meer informatie over het onderzoek of de mogelijkheden van feedforward binnen uw team of organisatie? Neem dan contact op met Marco Schreurs (T. 035-6037979).

Feedforward in Leiderschap

Het ultieme werkboek voor jou als leidinggevende, om met nog meer succes (team)doelen te realiseren!

Het beste uit jezelf halen. En uit je team. Natuurlijk wil je dat, maar zo makkelijk is dat niet. Waar focus je als leidinggevende op? Als leidinggevende kun je wel wat Feedforward in Leiderschap gebruiken. Het geeft jou en je collega’s houvast. Dé brandstof om jezelf en je team positief te blijven ontwikkelen en de doelen met nog meer focus te realiseren. Want die brandstof, dat is feedforward.

In het boek ontdek je wat je al goed doet en hoe je die kwaliteiten kunt gebruiken om het (nog) beter te doen. Het boek laat je reflecteren de 3 belangrijkste ingrediënten voor teamsucces: gemeenschappelijke DOELEN, COMMITMENT van iedereen en ACTIES die worden volgehouden.

Meer Koop nu
SVB
Actor
Universiteit Utrecht
RVO
Merem
COC Nederland
kl logo
DNB